วิธีขึ้นทะเบียนออนไลน์ รับเงิน 15,000
55 / 100

ตอนนี้ ชาวเกษตรกรจะไม่ถูกทิ้งเดียวดายอีกต่อไปแล้ว เมื่อคณะรัฐมนตรี จะได้มีการอนุมัติงบประมาณในการจ่ายเงินเยียวยา ให้กับหัวหน้าครอบครัวชาวเกษตรกร ครอบครัวละ 15,000 บาท พร้อมกันนั้นยังมีระบบขึ้นทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Farmboo

หลังจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี จะได้มีการอนุมัติงบประมาณ ในการจ่ายจ่ายเงินเยียวยา ให้กับหัวหน้าครอบครัวชาวเกษตรกรทังหลาย ครอบครัวละ 15,000 บาท จ่ายครั้งเดียว รวมกว่า 9 ล้านครัวเรือน และคาดว่า จะมีส่วนที่เป็นชาวไร่ ที่อยู่นอกบัญชี รวมแล้วคาดว่าน่าจะประมาณ 10 ล้านครอบครัว โดยจะยึดข้อมูล พื้นฐานจาก ที่เกษตรกร ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาตรวจสอบกับข้อมูลของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และในปัจจุบัน ก็พบข้อมูลว่า มีเกษตรกรอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และกลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่เคยมีการลงทะเบียน

ก่อนหน้านี้นายอำเภอดำรงอยู่เป็นประธานกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสัมภาษณ์ผ่านสื่อการลงทะเบียนผู้บริโภคแบบดิจิทัลหรือสมุดบัญชีรายชื่อเกษตรกรในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 การโอนเงินที่ได้รับจากโครงการประกันรายได้ที่มีอยู่ Farmbook การลงทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย Farmbook โดยใช้วิธีการและวิธีการใช้งานที่เกษตรกรต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Farmbook หรือทะเบียนเกษตรกรลง โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชาวนาจะพบกับการเริ่มต้นการกรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขเกษตรกร 12 ห ักที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาแล้วจะพบหน้าเมนูหลัก

  1. การลงทะเบียนและแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะ การแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

รูปภาพ 2.1 ขั้นตอนการแก้ไขหากลงข้อมูลผิดพลาด

  1. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และประวัติจะแสดงประวัติและโครงการ ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

รูปภาพ 3.1 การกดติดตามผลการลงทะเบียน

รูปภาพ 3.2 ประวัติและโครงการ ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

รูปภาพ 3.3 ข้อมูลการโอนเงินช่วยเหลือ / รับเงินเยียวยา

4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกร นี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ลงนั้นก็เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง ทั้งการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล และเงินช่วยเหลือกรณีเกิดพิบัติภัยต่างๆ ด้วย สามารถทำได้อย่าง ง่ายสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการให้ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม เกษตรกร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง ทั้งกลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มนาเกลือ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ข้าวโพด ชาวไร่มันสำปะหลัง ชาวสวนปาล์ม และชาวสวนยางพาราที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

Enable Notifications    OK No thanks